Avís legal

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, proporcionem les dades necessàries de titular de la pàgina web www.tarjetavalenciaon.com (en endavant, la “Pàgina Web”) prestador del servei:

– Nom o denominació social: Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana

– Nombre d’identitat o identificació fiscal: G46893467

– Residència o domicili: Avd. Corts Valencianes, 41 baix, 46015- València

– Adreça de correu electrònic: visitvalencia@visitvalencia.com

– Dades inscripció en Registre Mercantil: Fundació inscrita al registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-90.

2. Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals d’ús i navegació (en endavant, les “Condicions”), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador de servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen de el servei ofert (en endavant, referit de manera individual com el “Usuari” o de forma col·lectiva com els “Usuaris”).

La pàgina web proporciona als Usuaris informació turística sobre la ciutat de València (des d’ara, el “Contingut”), tot això d’acord amb les presents Condicions.

Si l’usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web, aquest accepta sense reserves d’algun tipus, les presents Condicions d’ús.

El titular de la pàgina web es reserva el dret de modificar les presents Condicions en qualsevol moment i en la seua única discreció, de manera que aconsellem a l’Usuari que les revise freqüentment.

3. Propietat intel·lectual i industrial

3.1. Protecció legal dels continguts

El titular de la pàgina web ho és també dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web incloent tots els Continguts i elements de la mateixa (a títol enunciatiu, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des de la pàgina web , així com dels que hi haja allotjat en llocs de tercers bé perquè són de la seua propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per a la seua utilització. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels que apareixen en la seua Pàgina Web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució de l’Contingut, sense autorització expressa per part de la titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de la titular de la pàgina web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de titular de la mateixa.

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’Usuari podrà, a més de visualitzar els Continguts i elements de la pàgina web, realitzar impressions, còpies o descàrregues dels mateixos sempre que aquestes accions estiguen dirigides exclusivament al seu ús personal i privat.

Queda així mateix prohibida la utilització de les dades de contacte de titular (adreça postal, adreça de correu electrònic) per a l’enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es compte amb les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable.

3.2. Marques i logotips associats

Les marques incorporades a la pàgina web pertanyen al seu titular o a tercers, comptant amb l’autorització d’aquests per al seu ús en la Pàgina Web.

Els que naveguen per la pàgina web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització de la persona titular o llicència d’ús de les mateixes.

4. Responsabilitats

4.1. Suspensió de la pàgina web

El funcionament de la pàgina web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la pàgina web farà tot el possible per garantir el correcte funcionament d’aquesta, però, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de realitzar tasques de reparació, i/o manteniment o de mancança de cobertura o errades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés a la pàgina web es pot veure suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) com ara les s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

  1. Errors en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
  2. Atacs amb virus als servidors que suporten la pàgina web,
  3. Errors dels usuaris en l’accés la pàgina web,
  4. Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la natura,
  5. Vagues o conflictes laborals,
  6. Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

El titular de la pàgina web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si arribassen a materialitzar qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

4.2. Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari utilitzarà la pàgina web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-acord amb el que disposa la legislació i els codis ètics que siguen aplicables, així com les condicions contingudes en les presents Condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o de la legislació en la qual les mateixes s’emparen, donarà lloc a la responsabilitat de l’Usuari davant el titular de la pàgina web i/o davant de tercers, per qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’esmentat incompliment, amb independència de si això implica la materialització d’un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte i donarà dret a a el titular de la pàgina web a, si s’escau, exigir la seua responsabilitat en el àmbit civil, administratiu, laboral o penal que puga correspondre.

4.3. Responsabilitat del titular

El titular de la pàgina web no es fa responsable de cap dany causat a l’Usuari o tercers com a conseqüència d’un incompliment imputable a l’Usuari ni tampoc de l’alteració en els equips de l’Usuari.

Així mateix, tampoc assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o un altre qualsevol que sigua la seua procedència, l’ús indegut de la pàgina web per part de l’Usuari ni errors de seguretat motivat per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats pel Usuari.

5. Obligacions l’usuari

L’usuari no pot, en cap moment modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que es trobe inclòs en la pàgina web.

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis de posar-nos a la seua disposició de forma diligent, correcta i lícita. No podent, en cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faci apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L’usuari no pot incloure programari, virus, malware o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguin danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’usuaris.

L’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que pogueren ocasionar-se per incomplir les condicions i obligacions exposades en les presents Condicions.

L’Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible a la nostra pàgina web, si no ha obtingut l’autorització expressa de l’titular de la mateixa.

6. Hiperenllaços

Les mencions que en la pàgina web es puguen realitzar a altres llocs web de tercers, tindran mer caràcter informatiu. El titular de la pàgina web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’Internet esmentades llevat que això s’indiqui de forma expressa. Per això, aquest no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys o perjudicis derivats de l’accés, ni pels generats pels serveis que subministrin.

El titular de la pàgina web autoritza l’establiment d’enllaços i hiperenllaços des d’altres pàgines web. No obstant això, tot aquell que es proposi establir un link entre el seu lloc web i la pàgina web ho farà respectant les següents condicions:

  1. La pàgina web en la qual s’estableix el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, als l’ordre públic o als qualssevol Drets de tercers.
  2. No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la pàgina web ha autoritzat expressament el link o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web que estableix el link amb la pàgina web. Es recomana per això a qui navegui a la pàgina web que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
  3. L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la pàgina web i el titular de la pàgina web en què s’incorpori dit link.

7. Protecció de dades de caràcter personal

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’Usuari de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i en tota aquella legislació que es trobés vigent en relació amb aquesta matèria.

La informació completa sobre aquesta matèria es troba en la nostra Política de Privacitat.

8. Legislació aplicable

Aquelles relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina web, es regiran pel que disposa la legislació vigent en relació amb la normativa aplicable i la jurisdicció competent, i són aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol. Per a aquells casos que sigui possible la submissió voluntària a un fur determinat, el titular de la pàgina web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als jutjats i tribunals de València, Espanya.